Ročné vyúčtovanie za byt. Takto si ho skontrolujete

Ročné vyúčtovanie za byt. Takto si ho skontrolujete

Správcovia bytových domov ako aj spoločenstva vlastníkov majú k poslednému kalendárnemu dňu v máji (31.05) povinnosť zaslať prenajímateľom alebo členom spoločenstva ročné vyúčtovanie za byt. Vyúčtovania by mali byť jednoduché a spotrebiteľom zrozumiteľné i napriek tomu, že legislatíva nestanovuje, ako musí vyúčtovanie vyzerať. „Má byť prehľadné a zrozumiteľné,“ píše Slovenská inovačná a energetická agentúra. Forma ako i obsah vyučtovaní tepla a teplej vody je upravený vyhláškou URSO. Poslednou zákonnou povinnosťou pre správcu je vo vyúčtovaní uvádzať spotrebu energii pre konkrétnu bytovú jednotku ako i celý bytový dom.

1. Ročné vyúčtovanie za byt, toto si v ňom skontrolujte

Zakladanými údajmi vo vyúčtovaní zálohových platieb za bývanie si vlastník bytovej jednotky musí skontrolovať plochu vykurovaného bytu a podiel plochy vykurovaných spoločných priestorov. Dôležitý je taktiež počet osôb žijúcich v byte.

Skontrolujte taktiež stav meračov vody, stav odpočtu pomerového rozdeľovača vykurovacích nákladov ako aj odsúhlasený koeficient rozpočítavania nákladov na vykurovanie a rozúčtovanie služieb. Tieto údaje by mali byť uvedené v zmluve o zriadení bytového spoločenstva alebo o výkone správy s bytovým družstvom alebo iným správcom.

2. Mesiac po mesiaci

V domoch s modernejšími pomerovými rozdeľovačmi vykurovacích nákladov už môže byť súčasťou vyúčtovania aj prehľadná tabuľka s uvedením nameraných dielikov v jednotlivých miestnostiach po mesiacoch. Moderné merače dokážu komunikovať s online systémom a spotreba sa dá kontrolovať už priebežne počas roka. Vyúčtovanie nákladov spojených s bývaním predstavuje rozdiel medzi zálohovou platbou a skutočnou spotrebou.

3. Vykurovanie a teplá voda

Vlastníci nehnuteľnosti najčastejšie reklamujú náklady spojené s vykurovaním a ohrevom teplej vody, čo predstavuje približne až 60 percent nákladov spojených s bývaním.

Dodané teplo na vykurovanie krát cena tvorí celkový náklad za dom, ktorí sa rozdeľuje na fixné a variabilné náklady. Celková vykurovaná plocha v dome a namerané dodané množstvo tepla je výsledkom spotreby tepla na meter štvorcový vykurovanej plochy. Túto mernú jednotku si vlastník vynásobí vykurovanou plochou svojho bytu a podielu na spoločných priestoroch.

Príklad kontroly vlastníka pri nákladoch na vykurovanie tam, kde nie sú osadené pomerové rozdeľovače a náklady sa rozpočítavajú na vykurovanú plochu. Pri rozpočítavaní nákladov za vykurovanie podľa pomerových rozdeľovačov si vlastník skontroluje náklad podľa odsúhlaseného koeficientu rozpočítavania napríklad 50 ku 50, to znamená, že 50 percent nákladov sa rozpočíta podľa vykurovanej plochy a 50 percent nákladov podľa nameraných hodnôt jednotlivých meračov na radiátoroch.

Dlhodobým problémom je uvádzaný údaj, napríklad regulačného príkonu v kW a namerané množstvo tepla v kWh. Prehľadnejšie a menej komplikované boli údaje uvádzane v GJ.

Všetko sa počíta inak

Studená voda

Rozpočítava sa najčastejšie podľa nameranej spotreby. Tam, kde nie sú merače, alebo chýbajú údaje, podľa počtu osôb. Do výpočtu vstupuje opravný koeficient – zohľadňuje nesúlad pri odpočte z fakturačného meradla na vstupe do domu a z bytových meračov. Za primeraný sa považuje koeficient do 1,2. Ak je vyšší, môže ísť napríklad o únik vody.

Dažďová voda

Náklady sa v dome rozúčtujú na plochu bytov.

Fond opráv a údržby

Platí sa zo zákona podľa spoluvlastníckych podielov. Do podlahovej plochy tvoriacej spoluvlastnícky podiel sa zahŕňa aj štvrtina plochy balkóna či lodžie.

Teplo a ohrev teplej vody

Náklady sa v dome pri rozpočítavaní delia na základnú zložku (10 percent z celkových nákladov na dom) a spotrebnú zložku (zvyšok). Základná zložka sa vyúčtuje rovnakým dielom na každý byt, spotrebná zložka podľa nameranej spotreby na vodomere v byte vrátane koeficientu ako pri studenej vode.

Osvetlenie spoločných priestorov

Rozratúva sa podľa osobomesiacov (na počet osôb) alebo rovnakým dielom na všetky byty. Podľa toho, čo vlastníci na schôdzi alebo na zhromaždení schválili.

4. Čo s vysokým nedoplatkom?

Z čoho vlastne vzniká vysoký nedoplatok pri ročnom vyúčtovaní za byt? Dôvodom môžu byť niekoľko faktorov. Najčastejšími dôvodmi vysokých nedoplatkov sú:

  • zle nastavené zálohové platby, najmä náklad na vykurovanie a spotrebu vody, či už studenej alebo teplej;
  • nepredvídaná vysoká spotreba vody, napríklad pri dlhodobejšej návšteve;
  • vykurovanie, aj vtedy keď si vlastník rieši nadmerné teplo v byte vetraním a nie regulovaním cez termostatickú hlavicu na radiátore;
  • nesprávny odpočet vodomerov, alebo rozdeľovačov;
  • nesprávny počte osôb v byte;
  • zvýšený koeficient spotreby vody, napríklad nad hodnotu 1,2 čo môže spôsobovať čierny odber, úniky vody,

Chybu môže urobiť aj správca nesprávnym započítaním zálohových platieb alebo náklady na teplo môžu byť nesprávne rozpočítané, keď sa nevyúčtuje základná zložka odpojeným bytom z vykurovania v dome.

5. Vysokú faktúru najprv uhraďte, potom reklamujte

Ak sa vo vašom vyúčtovaní objavia nezrovnalosti, uplatnite si reklamáciu. S ňou sa obráťte na toho, kto vyúčtovanie vypracoval. Reklamáciu uplatnite po doručení u toho kto vyúčtovanie vypracoval. Teda u správcu. To platí aj vtedy, ak správca či spoločenstvo zadali vyúčtovanie nejakej firme. Lehotu na uplatnenie uvedenú vo vyúčtovaní (býva päť či štrnásť dní od doručenia) radíme brať skôr ako orientačnú: Zákon hovorí, že reklamovať treba bezodkladne po zistení nedostatku. 

Na vybavenie takejto reklamácie platí lehota maximálne do 30 dní. Lehotu na vyrovnanie nedoplatku nájdete v zmluve o správe či o spoločenstve. Zvyčajne je tridsať alebo až šesťdesiat dňová. Upozorňujeme Vás však, že v  prípade ak nebola reklamácia ukončená v tejto lehote, neznamená to, že nedoplatok nemusíte uhradiť. V niektorých prípadoch je možné peniaze zložiť do súdnej úschovy. Ak sa reklamácia ukáže ako opodstatnená, peniaze vymáhajte nazad.

Nedoplatok by ste mali v stanovenej lehote vyplatiť jednorazovo alebo sa dohodnúť so správcom na splátkovom kalendári.

Ako reklamovať ročné vyúčtovanie energií sa dozviete v zajtrajšom článku na našej stránke.

Ročné vyúčtovanie za byt. Takto si ho skontrolujete


Trackbacks & Pingbacks

Pridaj komentár

Zapoj sa do diskusie alebo pridaj komentár ako prvy
Potrebujete nato svoj gmail alebo google plus účet