Spotrebiteľské Centrum n.o.

 

cURL error 6: name lookup timed out

Unable to retrieve Google Form. Please try reloading this page.

Dokumenty vygenerované informačným systémom Spotrebiteľského Centra - neziskovej organizácie (eSťažnosť), prílohy preukazujúce Vaše tvrdenia v sporoch ale aj akékoľvek iné listové a doporučené zásielky zasielajte na adresu sídla Organizácie:

Spotrebiteľské Centrum - nezisková organizácia
Andyho Warhola 33
SK – 068 01 Medzilaborce

Spotrebiteľské Centrum - nezisková organizácia je registrovaná v zmysle zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciach poskytujúcich všeobecne prospešné služby v zn. p. rozhodnutím Okresného úradu v Prešove a prideleným identifikačným číslom organizácie 50166131.

Spotrebiteľské Centrum - nezisková organizácia
Andyho Warhola 33
SK - 068 01 Medzilaborce

IČO: 50166131
DIČ: 2120192965

Faktúry, obchodné ponuky a ďaňové doklady zasielajte výhradne na emailové adresy Kancelárie Spotrebiteľského Centra - neziskovej organizácie:
office @ spotrebitelskecentrum.sk

Ekonomické oddelenie:
ekonom @ spotrebitelskecentrum.sk

Elektronické faktúry:
faktury @ spotrebitelskecentrum.sk

Spotrebiteľské Centrum - nezisková organizácia v súlade so svojim Štatútom v zmysle Organizačného poriadku zriaďuje a na svoje meno vedie bežný bankový účet s prideleným IBAN SK7402000000003454448751 pre všetky peňažné transakcie, vedený v Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25.

V zmysle Organizačného poriadku sa prijaté platby kategorizujú následovne podľa identifikačných údajov a konštantných symbolov:

Variabilné a konštantné symboly pre platby prijaté z riadnej činnosti:

Dary prijaté od fyzickej osoby - VS: (rodné číslo) / KS: 0968
Poplatok za mimosúdne riešenie sporov - VS: Podľa faktúry doručenej predajcovi začínajúce označením 20; KS: 1118
Úhrada poplatku za prijatie žiadosti o zastupovanie v súdnom spore a cestovných nákladov - VS: Podľa faktúry doručenej spotrebiteľovi začínajúcej označením 30 / KS: 1118

Variabilné a konštantné symboly pre platby prijaté z podnikateľskej činnosti:

Všetky poplatky a platby účtované alebo vyrubované podľa jednotlivých cenníkov musia obsahovať správny variabilný symbol uvedený na faktúre, v opačnom prípade môže dochádzať (dochádza) k problémom pri automatickom párovaní platieb.
Konštantný symbol uvádzajte tiež podľa faktúry, zvyčajne to je 0308.

Mobilné platby VIAMO

Platbu v prospech Spotrebiteľského Centra - neziskovej organizácie je možné vykonať aj prostredníctvom aplikácie VIAMO a to buď výberom organizácie v zozname firiem v tejto aplikácií alebo platbou na telefónne číslo: +421 950 40 30 21

Spotrebiteľské Centrum - nezisková organizácia v spolupráci s Miestnym úradom Bratislava - Ružinov poskytuje svoje služby Ružinovčanom (Bratislavčanom).

V zmysle tejto spolupráce je spotrebiteľom v utorok a štvrtok k dispozícií pracovník Spotrebiteľského Centra - neziskovej organizácie.

Viac informácií o poradenskej kancelárií nájdete na www.s-c.sk/ruzinov

Pre dohodnutie si termínu osobného stretnutia je vhodné sa objednať telefonicky alebo prostredníctvom našej podateľne.

  • 14.00 - 16.00
  • 15.00 - 17.00
 

Často sa pýtate

1Ako získam pomoc
f dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôaf dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôaf dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôaf dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôaf dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôaf dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôaf dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôaf dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôaf dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôaf dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôa
2Kedy dostanem ifnormácie
f dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôaf dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôaf dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôaf dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôaf dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôa
3Ako sa s Vami skontaktovať?
f dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôaf dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôaf dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôaf dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôaf dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôa
4Chcem sa iba poradiť, ako nato?
f dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôaf dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôaf dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôaf dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôaf dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôa

Spotrebiteľské Centrum - nezisková organizácia

Často sa pýtate

1Ako získam pomoc
f dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôaf dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôaf dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôaf dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôaf dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôaf dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôaf dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôaf dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôaf dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôaf dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôa
2Kedy dostanem ifnormácie
f dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôaf dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôaf dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôaf dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôaf dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôa
3Ako sa s Vami skontaktovať?
f dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôaf dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôaf dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôaf dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôaf dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôa
4Chcem sa iba poradiť, ako nato?
f dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôaf dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôaf dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôaf dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôaf dajôlf alsfj aslf ôa dfôldas jflôadsf ôlafj adôljf lôa

Potrebujete sa poradiť?

Využite bezplatnú právnu poradňu Spotrebiteľského Centra - neziskovej organizácie prostredníctvom webovej stránky
www.spotrebitelska-poradna.sk